תנאי שימוש

תנאים אלה חלים על השימוש במערכת בכל תצורה שהיא, אלא אם נחתם בין open-college לבין המשתמש חוזה משפטי מחייב. תנאים אלה חלים בין אם באמצעות טלפון, מחשב או כל מכשיר אחר המאפשר שימוש במערכת.  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים ללא אפליה לגברים ולנשים כאחד.

אין לעשות שימוש במערכת לניהול עסקים המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

השימוש במערכת מותנה בהרשמה מראש. בתהליך הרישום למערכת הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת נכונים ומלאים אי מסירת פרטי התקשרות נכונים כגון מספרי טלפון וכתובת דוא”ל ימנעו מחברת open-college ונציגיה כל אפשרות לצור עמך קשר למסירת פרטים / עדכונים או אזהרות במקרה הצורך.

חלק מהשירותים במערכת כרוכים בתשלום. לשם שימוש בשירותים אלו תדרש למסור פרטי כרטיס אשראי בתוקף ובעלותך. במקרה של שינוי באחד הפרטים עליך לעדכנם מידית באמצעות פניה  לחברת open-college בטלפון, בדוא"ל או באופן מקוון באתר. הנתונים שנמסרו יישמרו ע"י חברת open-college ולא יעשה בהם כל שימוש אלא בהתאם להצהרת הפרטיות של open-college.

open-college רשאית, ללא התראה מוקדמת, לבטל את המנוי שלך לשימוש במערכת לפי שיקול דעתה המוחלט במקרים של הפרת תנאי הסכם זה, אי עמידה בתנאי התשלום, מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברת open-college או בצד שלישי כל שהוא, לרבות משתמשים אחרים, או גופים הקשורים לחברת open-college או נציגיהם. 

open-college תוכל לשנות מעת לעת את ממשק המערכת, את היקפם וזמינותם של השירותים בו והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, במסגרת פיתוח המערכת ושירותים נוספים. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות, הכשרת עובדים, קריאת הוראות הפעלה וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי open-college בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית חברת open-college להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. זאת לאחר הודעה מוקדמת בפרק זמן סביר בין אם בהודעה פנימית במערכת, הודעה באתר, תכתובת דוא"ל או כל אמצעי אחר, עפ"י שיקול דעתה של החברה ובכל מקרה לא יותר מ 30 יום לפני הפסקת השירות. open-college תהיה רשאית למחוק במקרה כזה את המידע שהוזן במערכת בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

המערכת ניתנת לשימוש כמות שהיא (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי open-college בגין תכונות של המערכת, יכולותיה, מגבלותיה או התאמתה לצרכיך. השימוש במערכת הנו על אחריותך הבלעדית והמלאה. open-college משקיעה מאמצים רבים כדי ששירותיה לא יופרעו ויינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי open-college ומפני נזקים, קלקולים,תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל open-college או אצל מי מספקיה, אך אינה מתחייבת למנוע לחלוטין כל אחד מהמקרים המתוארים לעי"ל. ע"י שימוש במערכת הנך מצהיר כי הנך מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש במערכת שכזו. וכן כי אין ולא תהייה לך טענה כל שהיא הקשורה בנזקים הנגרמים מסיכונים אלו. וזאת לרבות ומבלי להגביל לגניבה, אבדן ועיוות המידע, מקרי מניעת שירות, גניבת מידע עסקי וכו"ב. השימוש במערכת הינו באחריות המשתמש בלבד. open-college אינה אחראית למידע שהמשתמש מזין לתוך המערכת ואינה אחראית על המידע שהמשתמש שולח מהמערכת ללקוחותיו. האחריות היינה על המשתמש בלבד.

open-college לא תישא בכל אחריות לנזק, הוצאה, דמים, חבות או כל כשל אחר שייגרם למשתמש, וזאת בעקבות כל תקלת מחשב, כשל בתקשורת, נזקים פיזיים לחומרה ו\או כל מעשה או מחדל אחר שבגינו יפגע כל מידע שבבעלות המשתמש או לקוחותיו של המשתמש. על המשתמש לוודא כי הנתונים המוצגים נכונים ובמידת הצורך לפנות ל open-college על מנת לשנותם.

open-college מבצעת גיבוי שוטף לשרתיה, אך אינה אחראית לאיכות הגיבוי או מתחייבת להצליח לשחזר נתונים ממנו.

הנך מתחייב לפצות את open-college , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תפצה את open-college, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולות שביצעת במערכת וכתוצאה ממסמכים אשר הפקת בה. סמכות שיפוט על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.